Zachodzące od ponad 25 lat w Polsce pozytywne zmiany społeczno-gospodarcze odbywają się z inspiracji oraz w wyniku aktywności inwestycyjnej samorządów lokalnych, z dużym udziałem miast. Rola współodpowiedzialnego za politykę rozwoju kraju stawia przed władzami samorządowymi liczne wyzwania związane z koniecznością ciągłej profesjonalizacji działalności. Aby osiągnąć jak najwyższy poziom efektywności zarządzania, samorządy usprawniają planowanie strategiczne, działalność operacyjną, koordynację polityki inwestycyjnej, a równocześnie realizują kompleksowe programy z zakresu rewitalizacji, zrównoważonej polityki transportowej czy też systemowego wsparcia inwestorów.

Dostrzegając możliwość współpracy w zakresie doskonalenia działalności rozwojowej samorządów, firma Deloitte zaprasza na cykl spotkań eksperckich organizowanych w ramach Akademii Skutecznego Samorządu. Celem Akademii jest przegląd najskuteczniejszych instrumentów wspierających sprawne samorządy w akceleracji rozwoju. Chcemy zaprezentować Państwu najlepsze rozwiązania sprawdzone na poziomie międzynarodowym zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Każde z prezentowanych rozwiązań może i powinno być indywidualnie dopasowane do szczególnych potrzeb danego samorządu zarówno co do zakresu analiz czy poszczególnych instrumentów diagnostycznych, jak i wybranego planu wdrożenia.

Wieloletnie i globalne doświadczenie we współpracy z miastami i regionami oraz perspektywa zewnętrznego obserwatora pozwoliły firmie Deloitte wyznaczyć cechy i obszary kluczowych usprawnień sprzyjających wysokiej jakości zarządzania i zapewniających skuteczność w osiąganiu maksymalnych efektów przy wykorzystaniu dostępnych zasobów. Chcielibyśmy je zaprezentować i omówić podczas spotkań eksperckich w ramach Akademii Sprawnego Samorządu. Należą do nich:

 • opracowanie modelowej struktury efektywnego zarządzania portfelem strategii, planów, programów, projektów i zadań inwestycyjnych;
 • wdrożenie mechanizmu świadomego zarządzania doskonałością operacyjną w strukturach odpowiedzialnych za wdrażanie strategii rozwoju w oparciu o monitorowanie własnych
  i podległych struktur organizacyjnych, integrację wybranych komórek i tworzenie centrów usług wspólnych;
 • zastosowanie narzędzi planowania przedinwestycyjnego oraz profesjonalnych instrumentów zarządzania programami i portfelem projektów na rzecz usprawnienia
  i koordynacji prowadzonej polityki inwestycyjnej;
 • opracowanie planu skoordynowanych i rozplanowanych w długim horyzoncie czasowym kompleksowych działań rewitalizacyjnych nakierowanych na podnoszenie szeroko rozumianej jakości życia w mieście oraz wykorzystanie idei rewitalizacji do całościowego skoordynowania polityk miejskich, w tym w kierunku stosowania narzędzi inteligentnej polityki społecznej;
 • opracowanie i wdrożenie skoordynowanego, efektywnego kosztowo i atrakcyjnego dla mieszkańców systemu transportu zbiorowego, integrującego dany obszar funkcjonalny ponad granicami podziałów administracyjnych.
 • optymalizacja systemu obsługi inwestora, zapewniająca odzwierciedlenie perspektywy inwestora i aktualnej oferty inwestycyjnej spójnej ze strategią rozwoju, inteligentną specjalizacją lub marką własną.

Podczas cyklu Akademii Skutecznego Samorządu o najwyższą jakość merytoryczną spotkań zadbają doświadczeni specjaliści firmy Deloitte.

10.00 – 11.00 Prezentacja: Najskuteczniejsze instrumenty wspierające sprawne
samorządy w akceleracji rozwoju

Radosław Kubaś, Partner, Lider zespołu ds. sektora publicznego, Deloitte
Agnieszka Dawydzik, Menedżer, zespół ds. sektora publicznego, Deloitte
Renata Siwiec, Menedżer, zespół ds. sektora publicznego, Deloitte

11.00 – 11.30 Sesja Questions & Answers
Na pytania uczestników odpowiedzą specjaliści firmy Deloitte

11.30 – 12.00 Networking

 • ORGANIZATOR:
 • PARTNER ORGANIZACYJNY:
Nadchodzące wydarzenia/konferencje